16-04-2012 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2011 przez:

a)     Szkołę Podstawową w Dolsku,

b)     Szkołę Podstawową w Masłowie,

c)     Gminę Dolsk z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dotyczących:

a)     sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Drzonku,

b)     zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Gawronach,

c)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie gminne,

d)     zasad i trybu umarzania ,odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności Gminy Dolsk lub jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym,

e)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok,

f)       zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2012-2020,

g)     nabycia nieruchomości położonej w Drzonku i Wieszczyczynie,

h)     regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Świętego Ducha w Dolsku,

i)        ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.