12-07-2012 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

 

Zadanie Nr 1

Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.

Planowana wysokość środków wynosi: 5.000,-zł

 

Zadanie Nr 2

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym.

Planowana wysokość środków wynosi: 5.000,-zł

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1.      organizacje pozarządowe,

2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania zadania sukcesywnie w ciągu całego roku.

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 31.12.2012.

 

 

Terminy składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 25, poz. 26) należy skladać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub za pośrednictwem poczty (liczy sie data wpływu) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do dnia 16 sierpnia 2012 roku. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Dolsk – Pani Mirella Godawa tel. 61 2825001.

 

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz: WORD (100 kB)   lub   PDF (53,5 kB)

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.