30-08-2012 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego

 

 

 

 

Stanowisko pracy współfinansowane przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku

ogłasza nabór

na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego

 

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pt. „Chcesz – możesz”.

 

Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 2012r.

 

 

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

1.     Wymagania niezbędne:

-         obywatelstwo polskie

-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny

-         niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-         posiadanie nieposzlakowanej opinii

-         wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) tj.

posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub do 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

2.     Wymagania dodatkowe:

-         znajomość obsługi komputera

-         samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność

-         znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych

-         znajomość dokumentów programowych dotyczących realizacji POKL

-         umiejętność pracy w zespole

-         posiadanie prawa jazdy kat.B

 

 

ZAKRES ZADAŃ

-         wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

-         realizacja zadań aktywnej integracji oraz innych działań w ramach projektu systemowego „Chcesz – możesz”

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

-         CV

-         list motywacyjny

-         kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności, kserokopie świadectw pracy

-         kserokopia dowodu osobistego

-         oświadczenie o treści:

„Posiadam pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana/ny za przestępstwo popełnione umyślnie”,

-         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”, w terminie do 6 września 2012r. do godz. 14.00. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.