29-07-2013 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

WYPRAWKA SZKOLNA

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk uprzejmie informuje, że w terminie do 13 września 2013 roku w sekretariacie szkoły do której w roku szkolnym 2013/2014 będzie uczęszczał uczeń, można składać wnioski kierowane do dyrektora szkoły – o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 

Pomoc można otrzymać w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”.

 

Programem w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i w klasach V szkoły podstawowej , klasach I –III i klasach V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasach II szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom:

1)     pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013, poz. 182 ze zm.), tj. 456,- zł netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

2)     uczniom klas I szkoły podstawowej i klas I ogólnokształcących szkół muzycznych,, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) tj. 539,- zł netto.

3)     uczniom pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

Programem objęci będą także uczniowie słabowidzący, niesłyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona (podstawą do skorzystania z pomocy przez tych uczniów jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

 

Wnioski można otrzymać w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2013/2014.

 

Szczegółowe informacje udzielają szkoły, do których uczęszczają dzieci.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818) – do pobrania Plik PDFPDF.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.