08-03-2007 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza:

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

NA TERENIE MIASTA I GMINY DOLSK W ROKU 2007

 

 

 

I.             Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1.      organizacje pozarządowe;

2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

II.           1.  Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie w ciągu całego roku.

2.  Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem MiG Dolsk a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

3.  Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 31.12.2007 r.

III.        Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tego zadania: 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

 

Terminy składania ofert:

Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Dolsku, ul. Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie 12 kwietnia 2007 r.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik MGOSiR - Witold Opielewicz pod nr tel. 61 2825977 oraz na e-mail: osir@dolsk.pl.

 

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz: WORD (80,5 kB)   lub   PDF (46,2 kB)

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.