09-09-2016 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

 

URZĄD MASTA I GMINY DOLSK

Pl. Wyzwolenia 4

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
MŁODSZY KSIĘGOWY

 

 

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

6) znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office oraz programów księgowych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) studia wyższe lub podyplomowe o kierunku rachunkowość,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) komunikatywność,

4) gotowość podjęcia pracy od dnia 10 października 2016 r.

5) mile widziane miejsce zamieszkania na terenie gminy Dolsk.

 

3. Zakres zadań na wyżej podanym stanowisku:

1) księgowanie poszczególnych podatków i opłat lokalnych w systemie informatycznym,

2) egzekucja administracyjna podatków i opłat,

3) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

4) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

5) prowadzenie ewidencji inkasentów podatków,

6) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

7) okresowe zastępstwa na stanowisku ds. wymiaru podatków.

 

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy znajduje się na I piętrze; budynek urzędu nie jest wyposażony w windę,

2) Praca biurowa, w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

 

5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wynosił poniżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) fotografia kandydata,

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

4) wypełniony kwestionariusz (załącznik)

5) oświadczenia:

    a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

    b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   c) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

    d) o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,

6) referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

 

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Oferty pracy należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta pracy księgowość" w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, ul. Plac Wyzwolenia 4 – Sekretariat (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z wyżej podanym dopiskiem, do dnia 20 września 2016 r.

 

          Osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy – zgodniez ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 miesięcy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkujące go dalsze zatrudnienie.

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.