09-03-2017 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

Zadanie

Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym.

Planowana wysokość środków wynosi: 15.000,-zł

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), jeśli prowadzą działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

 

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania.

 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017.

 

Terminy składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

 

w kopertach z dopiskiem:

„Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do dnia 4 kwietnia 2017 roku.

W konkursie nie wezmą udziału oferty złożone po ww. terminie.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu określa Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 marca 2017 r.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Kinga Przykłota tel. 61 2825001 wew. 52.

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz wzór >>> Plik PDFPDF (815 kB)

 

ZARZĄDZENIE NR 12/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na 2017 rok:

 

Pobierz treść >>> Plik PDFPDF (207 kB)

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.