20-04-2017 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XXX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:

-        OSP w Dolsku,

-        Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Dolsk,

b)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne,

c)     odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”,

d)    przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Dolsk”,

e)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno,

f)      w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

g)    przekazania skargi przełożonemu służbowemu pracownika do załatwienia.

8.     Podjęcie „Apelu w sprawie budowy obwodnicy Dolska”.

9.     Przyjęcie oświadczenia w sprawie obrony samorządności w Polsce.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.