14-09-2009 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Program „Uczeń na wsi”

 

 

 

 

 

 

Gmina Dolsk zakwalifikowała się do realizacji programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”.

 

W związku z tym wnioskodawcy /tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku osoby do 18 roku życia jego rodzic lub opiekun prawny/ mogą składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w ramach w/w programu realizowanego ze środków PFRON w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2009r.

 

Formularze wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku lub na stronie www.pfron.org.pl.

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się uczeń niepełnosprawny który:

1.   posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2.   pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkoły policealnej ,

3.   zamieszkuje na terenie gminy Dolsk,

4.   posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym tj. 1531,20 zł .

 

O dofinansowanie kosztów nauki nie może ubiegać się osoba która:

1.      w przeszłości była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

2.      posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON /tj. zobowiązanie , którego termin zapłaty upłynął/.

 

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu może obejmować następujące koszty:

1.      zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2.      uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej / w tym wakacyjne obozy i kolonie/,

3.      związane z dostępem do internetu / instalacja i abonament /

uwaga ! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu komputerów

4.      kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych /w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia/,

5.      wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1.      opłaty za naukę /czesne/,

2.      zakwaterowania /gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania , w tym wyżywienie/,

3.      dojazdów do szkoły.

 

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1.      w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2.      w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3.      w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę /czesnego/ - 4.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1.      kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2.      oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,

3.      zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4.      kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy wnioskodawcy ubiegajacego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

5.      kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy wnioskodawców będących opiekunami prawnymi ucznia,

6.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.