GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: STYPENDIA - 2011/2012
STYPENDIA - 2011/2012

 

 

 

 

 

 

STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DOLSK na rok szkolny 2011-2012

 

 

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

1)     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2)     wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokich, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3)     uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

1.      Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin: w których występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

2.      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,- zł netto.

3.      Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk - pokój nr 7, w szkołach podstawowych i Gimnazjum w Dolsku.

 

 

Wniosek również można pobrać poniżej:

 

WORD (79 kB)   lub   PDF (58,5 kB)

 

 

Termin składania wniosków

 

Wnioski należy składać do 15 września 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk - pokój nr 7, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2011 roku.
Opublikowano dnia 24-08-2011 r.