GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na X Sesję
Zaproszenie na X Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na X Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2011 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie X Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

c)     powołania Zespołu opiniującego kandytatów na ławników sądowych,

d)     zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,

e)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

f)       uchylenia uchwały w sprawie przekazania majątku - zespołu ORLIK do MGOSiR.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 26-08-2011 r.