GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Samorządowa pomoc dla przedsiębiorców
Samorządowa pomoc dla przedsiębiorców

 

 

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż 22 sierpnia 2012 r., Konsorcjum w składzie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości i Cech Rzemiosł Różnych w Śremie podpisało Umowę Operacyjną I Stopnia – Pożyczki Globalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Menadżerem w zakresie udzielania pożyczek z inicjatywy JEREMIE.

 

JEREMIE to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania i elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb. Skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju, które z uwagi na brak historii kredytowej czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia przez instytucje komercyjne.

 

Podpisana umowa umożliwi udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej oraz osób rozpoczynających własny biznes do kwoty 100 tys. zł.

 

Dokumentacja związana z ubieganiem się o pożyczkę dostępna będzie na stronie www oraz w siedzibie Funduszu Pożyczkowego od września 2012 r.

 

 

Zapraszamy do Współpracy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki pożyczek udzielanych w ramach Inicjatywy JEREMIE:

 

Dla kogo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę i wykonujące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego.

O pożyczkę ubiegać się mogą również osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

Przeznaczenie

Cele inwestycyjno – obrotowe, w szczególności:

a)      rozwijające działalność gospodarczą lub podnoszące konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,

b)      związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

c)       związane z tworzeniem nowych miejsc pracy,

d)      związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP.

Kwota pożyczki

Max 100.000,00 zł

Wkład własny

10% wartości inwestycji

Okres spłaty

Max. 60 miesięcy

Model spłaty

Raty malejące

Karencja

Max. 6 miesięcy

Oprocentowanie

Stopa referencyjna, obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży w wysokości min. 1% ustalonej w oparciu  o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych
i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6)

Zabezpieczenie

Min. 120% kwoty udzielonej pożyczki

Formy zabezpieczenia:

a)      weksel in blanco – stosowane obligatoryjnie,

b)      poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym również poręczenie krajowych instytucji poręczeniowych,

c)       gwarancja bankowa,

d)      przewłaszczenie na zabezpieczenie, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia składnika majątku,

e)      sądowy zastaw rejestrowy,

f)        przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,

g)      hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,

h)      blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Fundusz środkami złożonymi na tym rachunku,

i)        inne przewidziane przepisami prawa zabezpieczenia majątkowe.

Prowizja

Min 1% wartości udzielonej pożyczki

Pozostałe opłaty

150,00 zł za rozpatrzenie wniosku – opłata bezzwrotna
Opublikowano dnia 24-08-2012 r.