GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na LII Sesję
Zaproszenie na LII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na LII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2014 roku o godz. 1400 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok,

b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk,

d)     zmiana uchwały dot. zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5.      Przedstawienie informacji przez Przewodniczą Rady dot. zakończenia kadencji Rady 2010 – 2014.

6.      Zapytania i wolne wnioski.

7.      Wolne zapytania.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 07-11-2014 r.