GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ważne! Nowe wzory formularzy dotyczące pomocy de minimis
Ważne! Nowe wzory formularzy dotyczące pomocy de minimis

 

 

 

 

 

 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

1)     w przypadku nauki zawodu – do 8081,- zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

2)     w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,- zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane do 31.12.2014 roku – kwota za pełen okres kształcenia 24 miesięcy wynosi do 4.587,- zł.

 

W dniu 15 listopada 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Wprowadza ona odpowiednio nowe wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, których jeden ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

 

Załączniki:

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis >>>   Pobierz Plik PDFPDF

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis >>>   Pobierz Plik XLSXLS
Opublikowano dnia 26-11-2014 r.