GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

Zadanie Nr 1

Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym.

Planowana wysokość środków wynosi: 15.000,-zł

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1.      organizacje pozarządowe,

2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania.

 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015.

 

Terminy składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do dnia 20 lutego 2015 roku.

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Dolsk – Pani Mirella Godawa tel. 61 2825001.

 

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz WZÓR:   Plik DOCWORD   lub   Plik PDFPDF

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na 2015 rok:

 

Pobierz treść:   Plik PDFPDF
Opublikowano dnia 29-01-2015 r.