GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Stypendia szkolne dla uczniów...
Stypendia szkolne dla uczniów...

 

 

 

 

 

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dolsk na rok szkolny 2015/2016

 

 

Stpendia szkolne przysługują:

1)     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2)     wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokich, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończnia realizacji obowiązku nauki;

3)     uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

1.      Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:

w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

2.      Kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania szkolnego stypendium socjalnego wynosi obecnie 456,- zł na osobę w rodzinie.

3.      Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej przez rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia.

 

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk – pokój Nr 7, w szkołach podstawowych i Gimnazjum w Dolsku oraz poniżej:

 

Pobierz wniosek:   Plik DOCWORD   lub   Plik PDFPDF

 

 

Termin składania wniosków

 

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk - pokój nr 7.
Opublikowano dnia 17-08-2015 r.