GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XVIII Sesję
Zaproszenie na XVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

          Na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz.446/ w związku z 18 pkt 1 Statutu Gminy Dolsk /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003  Nr 55, poz.1035 ze zm./ zapraszam na XVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 9 maja 2016 roku o godz. 1700 w domu sportowca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dolsku ul. Kościańska 8a z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.    Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.    Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.    Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)   emisji obligacji Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

b)   zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2024;

c)    zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Wolne głosy i wnioski.

9.    Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

Pawełczyk Janina

 
Opublikowano dnia 06-05-2016 r.