GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OFERTA PRACY - Główny Księgowy
OFERTA PRACY - Główny Księgowy

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe w Wieszczyczynie

ogłasza konkurs na stanowisko

Główny księgowy

 

 

 

Jednostka: Przedszkole Samorządowe w Wieszczyczynie

Stanowisko: Główny księgowy

Informacje dodatkowe: w wymiarze 1/4 etatu

 

 

Zakres prowadzonych czynności:

1.      Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej archiwizacja.

3.      Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

4.      Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem placówki.

 

 

Wymagania obowiązkowe:

1.      Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

 

Spełnia jeden z poniższych warunków:

1.      Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, co najmniej 3- letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

2.      Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

3.      Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na postawie odrębnych przepisów.

 

 

Wymagania pożądane:

1.      Bardzo dobra organizacja pracy.

2.      Samodzielność w działaniu.

3.      Znajomość obsługi komputera.

4.      Znajomość prawa finansowego.

 

 

Wymagane dokumenty:

-         życiorys

-         zdjęcie

-         list motywacyjny

-         kserokopie świadectw pracy

-         kserokopie dyplomów ukończenia studiów

-         oświadczenie o niekaralności

 

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty prosimy składać pod adresem: Przedszkole Samorządowe w Wieszczyczynie, ul. Ks. Marciniaka 35, 63-140 Dolsk w terminie do 10 lutego 2009 r.

 

 

Prosimy również o podpisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 133, poz.883).
Opublikowano dnia 28-01-2009 r.