GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXII Sesję
Zaproszenie na XXXII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 roku o godz. 1100 w Domu Sportowca z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Przyjęcie informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy przedstawionych przez:

a)     Komendę Powiatową Policji w Śremie,

b)     Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2008 rok,

b)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

c)     zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.,

d)     sprzedaży komunalnej nieruchomości lokalowej położonej w Dolsku przy ul. Kościańskiej.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 21-04-2009 r.