GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XLI Sesję
Zaproszenie na XLI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2009 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XLI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok,

b)     zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok,

c)     budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

d)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dolsk,

e)     zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dolsk na lata 2008 – 2012,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Błażejewie,

g)     wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,

h)     nieodpłatnego przekazania majątku,

i)        uchylająca uchwałę o udzielenia pomocy finansowej Gminie Borek Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w Studziannie”,

j)       przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,

k)      przyjęcia planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2010 rok,

l)        przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu na 2010 rok,

m)    przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2010 rok.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 28-12-2009 r.