GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DOLSKU INFORMUJE

 

o przeznaczeniu do oddania w najem wyznaczonego fragmentu gruntu, wchodzącego w skład nieruchomości położonej w Dolsku przy ul. Kościelnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 22, dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi Księgę Wieczystą nr 8173

 

1.     Dane dotyczące przedmiotu i warunków najmu:

-         Wyznaczony fragment gruntu o pow. 176 m2 przeznaczony jest na urządzenie i prowadzenie wolnostojącego ogródka letniego w okresie od dnia 01 lipca 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku;

-         Opłata za korzystanie z miejsca przeznaczonego na ogródek letni wynosi 300 zł miesięcznie plus należny podatek VAT. Opłatę należy uiścić do dnia 15 każdego miesiąca;

-         Koszty energii elektrycznej oraz pozostałych mediów będą ponoszone zgodnie ze wskazaniem licznika, przy zastosowaniu stawek cenowych stosowanych przez dostawcę;

-         Szczegółowe postanowienia zostaną określone w umowie;

2.     Osoby zainteresowane prowadzeniem ogródka letniego na wyżej wymienionej nieruchomości mogą składać oferty w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku, ul. Kościańska w terminie do dnia 12 maja 2011r. w godz. 8.00-14.00.

3.     Oferta powinna zawierać:

-        imię, nazwisko i adres oferenta bądź nazwę firmy i jej siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania,

-        aktualny dokument określający status prawny tj. wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub urzędu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-        oświadczenie o zapoznaniu się z prawnymi uwarunkowaniami dot. prowadzenia ogródka letniego (osoba zainteresowana zobowiązana jest do sprawdzenia we własnym zakresie prawnych możliwości zorganizowania ogródka letniego),

-        wizualizację formy architektonicznej ogródka letniego,

-        opis dotychczas prowadzonej działalności,

-        podpis oferenta.

4.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Oferta na urządzenie i prowadzenie ogródka letniego”.

5.     Oferta zostanie odrzucona, jeżeli złożona została po terminie określonym w ogłoszeniu oraz jeżeli nie zawiera danych określonych w pkt. 3.

 

Oferty będą podlegać kwalifikacji, w przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta na urządzenie i prowadzenie ogródka letniego, przeprowadzona zostanie licytacja wysokości opłaty za korzystanie z gruntu. O jej terminie oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

 

O ostatecznym wyborze oferenci zostaną poinformowani do dnia 31 maja 2011 roku.

 

Komisja ma prawo swobody wyboru ofert lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku w godzinach pracy Ośrodka lub telefonicznie pod numerem (61) 28 25 977.
Opublikowano dnia 20-04-2011 r.