Aktualizacja powierzchni użytkowej budynków

Aktualizacja powierzchni użytkowej budynków

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miasta i Gminy Dolsk przeprowadza aktualizację danych dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości. Aktualizacja dotyczy powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków (gospodarczych, garaży i innych) oraz budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

   W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości proszony jest o dokonanie niezbędnych pomiarów i weryfikację danych, zawartych w złożonych informacjach podatkowych. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a zadeklarowanym, należy złożyć w tutejszym Urzędzie – Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) zawierającą skorygowane i prawidłowe dane, które będą podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości.

   Informacje należy składać do 31 października 2022 roku.

Pouczenie:

   Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-1, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

   Niezłożenie informacji podatkowej w przypadku istnienia rozbieżności, może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem przestępstwo lub wykroczenie karno-skarbowe popełnia osoba, która uchylając się od opodatkowania, nie ujawni właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie. Zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa, maksymalna wysokość kary porządkowej w 2022 roku wynosi 3.000,00 zł.

Jak obliczyć powierzchnię?

   Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi ich powierzchnia użytkowa mierzona w metrach kwadratowych. Powierzchnia użytkowa budynków, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Do powierzchni użytkowej budynku nie wlicza się powierzchni klatek schodowych. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m zalicza się w 100%; powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość pomieszczenia jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się.

   Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

   Wzory aktualnie obowiązujących informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1): https://www.dolsk.pl/Podatek-od-nieruchomosci-osoby-fizyczne.html

   W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, dostępny jest kontakt pod nr 61 28 25 001 wew. 33.

Aktualizacja powierzchni użytkowej budynków - rysunek