Zajęcie pasa drogowego

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub na prawach wyłączności

I PODSTAWA PRAWNA

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 lub 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264).

II WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego:

 • w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:              
 • na prawach wyłączności:                                     

2.Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów – 2 egz.;
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych; 

3) oświadczenie o:                                                            

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub,

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub,

c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

4) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.                                                                        


III OPŁATY

1.Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla  których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego określa Uchwała Nr XLVII/298/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r. poz. 6121, z 2020r. poz. 1216).

2. Wydanie zezwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.).

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł.   

4. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nr  58 9084 1013 0200 0143 2000 0001.

 

IV TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.Do 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).  

2. Wniosek należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego.  

 

V TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

VI UWAGI
 1. O wydanie zezwolenia występuje Wykonawca zajmujący pas drogowy, a jeżeli w imieniu Wykonawcy występuje pełnomocnik do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpisu pełnomocnictwa lub prokury albo pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
 2. Za okres końcowy zajęcia pasa  drogowego uważa się dzień przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 
 3.  Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest do poinformowania zarządcy drogi o zakończeniu robót celem spisania protokółu odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego.
 4.  Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty związane z przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 
 5.  Zajęta powierzchnia pasa drogowego obejmuje: miejsce wykop i składowania urobku, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy oraz składowane materiały.
 6. Zajęcie pasa drogowego dotyczy również umieszczanych w pasie drogowym reklam.
 7.  W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam należy uzyskać oddzielne zezwolenie zarządcy drogi.
 8.  Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego:

1)  bez zezwolenia zarządcy drogi;

2)  z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;

3)  o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi;

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty. 

 

Miejsce złożenia dokumentów i kontakt:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4 

63 – 140 Dolsk 

 

Tel: 61 28 25 001 wew. 53 

Pliki do pobrania