Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dotyczący zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dotyczący zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

   Z dniem 3 listopada 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

   W nawiązaniu do powyższego informujemy mieszkańców gminy Dolsk, że sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych, znajdujących się na terenie naszej gminy, będzie prowadzona przez podmiot prywatny, będący pośredniczącym podmiotem węglowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967 i 2180).

   Wszelkie dane dotyczące firmy i siedziby podmiotu sprzedającego zostaną przekazane do publicznej wiadomości po podpisaniu stosownej umowy – zgodnie z treścią art. 4 ust. 6 i 7 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

   Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967) przy jednoczesnym złożeniu oświadcza, że ani ona jako wnioskodawca, ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany będzie zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony

Zakup preferencyjny węgla będzie prowadzony na podstawie zaświadczenia:

  1. potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku,
    lub
  2. potwierdzającego fakt pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego,
    lub
  3. potwierdzającego, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – w sytuacji, gdy osoba nie występowała z wnioskiem o przyznanie dodatku węglowego.
Wnioski o wydanie zaświadczenia będą przyjmowane
od dnia 14 listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku.
  • zaświadczenia będą wydawane jednokrotnie i po jednym egzemplarzu, 
  • będą ważne od dnia wydania do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  • uprawniają do zakupu max 1,5 tony węgla w roku 2022.

   Aby usprawnić składanie wniosków o wydanie zaświadczenia, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk będą odbierali je również w świetlicach wiejskich wg poniższego zestawienia:

Tabela

Pliki do pobrania