Lokalizacja zjazdu

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na lokalizację lub przebudowę zjazdu

I PODSTAWA PRAWNA

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.).

II WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje/przebudowę zjazdu:

2. Załączniki
Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic nieruchomości i wkreśloną lokalizacją zjazdu – 2 egz.  

III OPŁATY
  1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.):
  2. W sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej  - art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
  3. W pozostałych sprawach podlega opłacie skarbowej – 82,00 zł.
  4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł.   
  5. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nr  58 9084 1013 0200 0143 2000 0001.
IV TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).  

V TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

VI UWAGI

1. Prowadzenie robót z w pasie drogowym związanych z budową lub przebudową zjazdu wymaga odrębnego zezwolenia zarządcy drogi.

2. O wydanie zezwolenia występuje właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi. Jeżeli w imieniu właściciela lub użytkownika nieruchomości występuje pełnomocnik do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpisu pełnomocnictwa lub prokury albo pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Miejsce złożenia dokumentów i kontakt:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4 

63 – 140 Dolsk 

 

Tel: 61 28 25 001 wew. 53 

 

Pliki do pobrania