Opłata od posiadania psa

  1. Opłata w 2023 roku za posiadanie psa wynosi 42,00 zł.
  2. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, w terminie do dnia 15 marca każdego roku bez wezwania.
  3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  4. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego i jednocześnie podatek za dany rok był uiszczony, można ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku na konto (należy podać nazwę banku i nr konta podatnika).
  5. Każdą zmianę mającą wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy zgłosić w terminie 14 dni od zaistnienia.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
  1. Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  2. Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –  z tytułu posiadania jednego psa;
  3. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  5. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.