Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z  załącznikiem DT-1/A

  • DT- 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz do pobrania .pdf
  • DT-1/A załącznik do deklaracji DT-1 - formularz do pobrania .pdf
Dodatkowe informacje:
  1. Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane: składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca  zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
  2. Podatek jest płatny (bez wezwania) w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
  3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  •  do dnia 15 września danego roku – II rata,

b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

4. Obowiązująca na 2021 rok Uchwała Nr XXXV/234/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Pliki do pobrania