Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

Podatnicy podatku rolnego – osoby fizyczne winni stosować następujące wzory formularzy:

  •  informacja o gruntach

- druk do pobrania - .pdf

  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- druk do pobrania - .pdf

  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- druk do pobrania - .pdf

  • dane pozostałych podatników

- druk do pobrania - .pdf

Dodatkowe informacje:
  1. Osoby fizyczne są obowiązane składać informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
  2. Zgłoszenia wymagają czynności związane z nabyciem lub zbyciem nieruchomości rolnych.
  3.  Podatek jest płatny w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
  4.  Do naliczenia podatku rolnego została przyjęta cena żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, która wyniosła 61,48 zł za 1 dt (Opublikowane M.P.2021.951).
Ulgi w podatku rolnym:

1. Ulga z tytułu zakupu gruntów

- druk do pobrania .pdf

2. Ulga inwestycyjna 

- druk do pobrania .pdf

Zasady udzielania ulg inwestycyjnych znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

Pliki do pobrania