Dopisanie do rejestru wyborców

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319 ze zmianami), 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017, poz. 1316 ze zmianami).
Wymagane dokumenty
 1. pisemny wniosek na formularzu wg wzoru ustalonego przez rozporządzenie - załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 2. pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 3. kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy:

5 dni od daty wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego, za pośrednictwem burmistrza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi
 • Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy osoby, którym przysługuje prawo wybierania.
 • Służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta RP, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, samorządowych, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru burmistrza, a także spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
 • Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. 
 • Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

 

Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek:

 • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
 • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy,
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
 • wyborcy będący obywatelami Unii Europejskiej, a niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

 

Pliki do pobrania