Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
  •  Wypełniony i podpisany  wniosek o udostępnienie danych;
  •  Dokument uwiarygodniający cel udostępnienia danych objętych wnioskiem oraz interes prawny (kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym);
  •  Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  •  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

- druk do pobrania.pdf

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy pełnych danych jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych w lokalu) 31,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nr 58 9084 1013 0200 0143 2000 0001 

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa ustawa o ewidencji ludności. 

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- do 7 dni do 30 dni 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiającej udzielenia informacji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

 

Pliki do pobrania