Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku o godz. 13:30budynku Szkoły Podstawowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032,
  2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,
  3. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029,
  4. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2023,
  5. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych,
  6. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2023 rok,
  7. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością gminy Dolsk,
  8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mszczyczyn,
  9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód (Pinka),
  10. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rusocin,
  11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mełpin,
  12. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej,
  13. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2023,
  14. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2023,
  15. w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2023,
  16. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2023.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/210409.