Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

I Wymagane dokumenty
  1.  Wypełnione zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
  2.  Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew i krzewów na nieruchomości
  3.  W przypadku działania przez przedstawiciela – oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i dowód zapłaty opłaty skarbowej (17 zł) za udzielone pełnomocnictwo.
II Opłaty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew i krzewów nie podlega opłacie skarbowej.

III Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni 

 

IV Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

V Uwagi

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa i krzewów dotyczy wyłącznie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk przeprowadza oględziny w terenie, z których sporządza protokół. Po dokonaniu oględzin, organ wydający zezwolenie może w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, gdy organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

Pliki do pobrania