18-08-2006 r. Wersja do wydruku  

STYPENDIA - 2006/2007

 

 

 

 

 

 

STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DOLSK na rok szkolny 2006/2007 

 

 

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

1)     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2)     wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokich, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończnia realizaji obowiązku nauki;

3)     uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych  dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4)     słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

1.      Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

2.      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316,- zł netto.

3.      Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

 

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk - pokój nr 7 oraz w szkołach podstawowych, Gimnazjum w Dolsku.

 

 

Wniosek również można pobrać poniżej:

 

WORD (78,5 kB)   lub   PDF (98,7 kB)

 

 

Termin składania wniosków

 

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk - pokój nr 7, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2006 roku.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.