23-07-2015 r. Wersja do wydruku  

                                        BURMISTRZ
                             MIASTA I GMINY DOLSK
Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  poniższych nieruchomości

Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w obrębie ewidencyjnym gruntów Nowieczek
zapisane w księdze wieczystej nr KW PO1M/000015313/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych i stanowią własność Gminy Dolsk.

Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Lp.

Działka nr

Pow. w ha

Cena wywoławcza netto

Przeznaczenie w planie

1.

43/1

0,1700

25.500,-zł

w części MN1 i R

2.

43/2

0,1804

29.400,-zł

w części MN1 i R

3.

43/3

0,1422

38.000,-zł

MN2

4.

43/4

0,1201

32.300,-zł

MN2

Do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

W dniu 25 września 2013r. została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-letniskowej w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/33 położone w obrębie ewidencyjnym Nowieczek. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 6234 z dnia 8 listopada 2013r. Działka nr 43 (powstała w wyniku połączenia działek nr 25/3 i nr 25/4).

Według planu niżej wymienione działki posiadają następujące przeznaczenie:

-działki nr 43/1 i nr 43/2 w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1) oraz w części pod teren rolniczy (R),

-działki nr 43/3 i nr 43/4 pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN2).

Treść uchwały do pobrania na stronie:www.bip.dolsk.pl   Uchwała Rady-2013r.-Nr 253.
Uchwała niniejsza została również ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 6234 w dniu 8.11.2013r.

I przetarg z dnia 12 sierpnia 2014r., II przetarg z dnia 28 października 2014r., III przetarg z dnia 10 marca 2015r. oraz IV przetarg z dnia 27 maja 2015r. zakończyły się wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015r. o godz. 900

w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2015r. na konto Urzędu Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 w wysokości 3.000,-zł.

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.

Wpłacenie jednego wadium upoważnia do skutecznego licytowania jednej działki.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinna przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli w przetargu ma uczestniczyć inna osoba, aniżeli ta na którą zostało wpłacone wadium - powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo notarialne.

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Dolsk z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

  Zobacz projekt

Szczegółowych informacji udziela
Referat Gospodarczy
w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk,
p.nr 16, tel.(061) 28-25-001.wew.44.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.