GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Organizacje Pozarządowe


Organizacje Pozarządowe

 

 

 

OGŁOSZENIA - 2021 ROK

 

-        Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania

-        Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk w roku 2021 z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania

-        Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dotyczące zamieszczenia uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

 

 

OGŁOSZENIA - 2020 ROK

 

-        Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Dolsk w 2020 roku w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

-        Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

-        Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

-        Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk w roku 2020

-        Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Dolsk w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej poprzez zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

-        Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej poprzez zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

 

OGŁOSZENIA - 2019 ROK

 

-        Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Dolsk w 2020 roku w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

-        Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

-        Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

-        Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Dolsk w 2019 roku

 

 

 

KONSULTACJE - 2021 ROK

 

-        Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022

 

  

KONSULTACJE - 2020 ROK

 

-        Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021

-        Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2020 roku

 

 

KONSULTACJE - 2019 ROK

 

-        Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020

-        Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2019 roku

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2021 r.
Opublikowano dnia 14-10-2010 r.