Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego + rewitalizacja

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych, obszarów rewitalizacji i specjalnej strefy rewitalizacji

I Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), załącznik do ustawy część I, pkt 21:

a)   za wydanie zaświadczenia – 17 zł,

b)  postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

II Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

 

III Tryb odwoławczy

1)  od zaświadczenia nie przysługuje;

2)  od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu pośrednictwem Burmistrza miasta i Gminy Dolsk, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

IV Uwagi

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami w kolorze czarnym lub granatowym.

W przypadku gdy pole zostaje puste wpisać „nie dotyczy”.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk,

Plac Wyzwolenia 4,

63-140 Dolsk.

 

tel. (0-61) 28 25 001, w 42

 

Pliki do pobrania