Wniosek zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

I PODSTAWA PRAWNA

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 lub 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264).

II WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

2.Załączniki:

1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy z podaniem jej wymiarów – 2 egz.


III OPŁATY

1.Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla  których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego określa Uchwała Nr XLVII/298/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r. poz. 6121, z 2020r. poz. 1216).

2. Wydanie zezwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.).

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł.   

4. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nr  58 9084 1013 0200 0143 2000 0001.

IV TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  1. Do 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  2. Wniosek należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego.
V TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI UWAGI

1. O wydanie zezwolenia występuje Inwestor/właściciel urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych lub reklam. 

2. Jeżeli w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpisu pełnomocnictwa lub prokury albo pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam zostaną naliczone opłaty.

4. Przed upływem okresu zajęcie pasa drogowego przewidzianego na umieszczenie urządzenia lub obiektu należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na kolejny okres umieszczenia urządzenia/obiektu lub usunąć je z pasa drogowego na warunkach określonych przez zarządcę drogi.  

5. Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470) za zajęcie pasa drogowego:

1)  bez zezwolenia zarządcy drogi;

2)  z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;

3)  o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi;

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.

 

Miejsce złożenia dokumentów i kontakt: 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4 

63 – 140 Dolsk 

 

Pliki do pobrania