Zaproszenie na LIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na LIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady:
  1. Rewizyjnej,
  2. Skarg, Wniosków i Petycji,
  3. Budżetu i Spraw Gospodarczych,
  4. Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  5. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023-2029,
  3. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2023,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości nr 488 położonej w Dolsku na czas 4 lat,
  5. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  6. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolsk w 2023 roku,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/229561.