PESEL dla uchodźców z Ukrainy

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

   Od środy 16 marca 2022 r. obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) może zostać nadany numer PESEL.

Numer PESEL umożliwi:

  • korzystanie z usług medycznych,
  • złożenie wniosku o świadczenia pieniężne,
  • zawarcie umowy o pracę.

   Numer PESEL może uzyskać każdy obywatel Ukrainy, który przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i złoży wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędu gminy.

   Wraz z wnioskiem o nadanie numeru PESEL należy przedłożyć:

  1. dokument podróży, Kartę Polaka, inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, który potwierdzi dane, podane we wniosku oraz tożsamość osoby składającej wniosek; jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia może przedstawić dokument potwierdzający urodzenie,
    UWAGA - w przypadku braku wyżej wskazanych dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenie, które wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  2. fotografię - kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach szerokość 35 x wysokość 45 mm – spełniające wymagania określone w ustawie o dowodach osobistych.

Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny:
Urząd Stanu Cywilnego w Dolsku
tel. 61 28 25 001 w. 37 lub 61 28 43 407

Pliki do pobrania