Deklaracja dostępności

   Urząd Miasta i Gminy Dolsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Dolsk www.dolsk.pl.

   Data publikacji strony internetowej: 4 marca 2006 r.
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8 marca 2022 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 30 marca 2020 r. (zaktualizowano 8 marca 2022 r.)

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Głochowiak-Banaszak, umig@dolsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 28 25 001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie materiału na stronie internetowej, którego dotyczy żądanie,
  • sposób kontaktu.

   Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Urząd Miasta i Gminy Dolsk zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje się o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wszystkich ww. możliwości, można także odpowiedni wniosek złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, znajdującego się pod adresem Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

   Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Osoba posiadająca trudności w poruszaniu się, może skorzystać z dzwonka przy wejściu. Po usłyszeniu sygnału pracownik Urzędu udzieli wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W Urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: umig@dolsk.pl
  • drogą pocztową na adres: Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

 

Dostępność architektoniczna świetlic wiejskich w Gminie Dolsk

   Na terenie Gminy Dolsk znajduje się 19 świetlic wiejskich, położonych w następujących sołectwach: Błażejewo, Brześnica, Drzonek, Kotowo, Księginki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Masłowo, Mełpin, Międzychód, Mszczyczyn, Nowieczek, Ostrowieczno, Pokrzywnica, Rusocin, Trąbinek i Wieszczyczyn. Wszystkie świetlice znajdują się w budynkach parterowych, do których można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Podjazdy dla wózków znajdują się w świetlicach w Kotowie, Księginkach i Wieszczyczynie. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się jedynie w świetlicy w Księginkach.

 

Ostatnia aktualizacja:
14 marca 2022 r.