Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2023 roku

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2023 roku

   W związku z przygotowanym projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2023 roku na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572) projekt podlega zaopiniowaniu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy.

   Opinie do projektu programu można złożyć na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji społecznej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy lub w formie elektronicznej na adres mailowy gminy, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

   Projekt programu znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16 oraz jest do pobrania poniżej: 

Termin wyrażenia opinii: od dnia 4.07.2023 r. do dnia 25.07.2023 r.

Pliki do pobrania