Zaproszenie na LI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na LI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok,
  2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023-2029,
  3. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych,
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
  5. w sprawie przekazania wniosku mieszkańca Dolska z dnia 9.01.2023 roku według właściwości,
  6. w sprawie przekazania skargi według właściwości,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2023,
  8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Drzonek,
  9. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/218351.