Zaproszenie na LXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na LXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Dolsk za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady:
  1. Rewizyjnej,
  2. Skarg, Wniosków i Petycji,
  3. Budżetu i Spraw Gospodarczych,
  4. Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  5. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 rok,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2024-2029,
  3. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2024,
  4. w sprawie zmiany określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze,
  5. zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,
  6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dolsk,
  7. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
  8. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne,
  9. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie gminy Dolsk w 2024 roku,
  10. w sprawie przejęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dolsk na lata 2024-2028,
  11. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031,
  12. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2024 roku,
  13. w sprawie zaskarżenia prawidłowości wyborów sołtysa wsi Błażejewo.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/280813.

 

   Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, można obejrzeć na kanale live - serwisu YouTube wyszukując: Rada Miasta i Gminy Dolsk, dodatkowo przedstawiamy bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/@rmigdolsk/live.

Transmisja live rozpoczyna się zgodnie z wyznaczonym terminem obrad danej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.