Opłata z tytułu posiadania psów

Opłata z tytułu posiadania psów

   Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przypomina, że do dnia 15 marca 2023 roku należy dokonywać bez wezwania opłat od posiadania psów, która w 2023 roku wynosi 42,00 zł od jednego psa.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
58 9084 1013 0200 0143 2000 0001

   Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa (kryteria muszą być spełnione łącznie);
  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.