Wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 
 • Oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach;
 • Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie.
   
Wnioski można składać w następujący sposób:
 • w wersji papierowej:
 1. składając w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk;
 2. wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk;

 • w wersji elektronicznej:
 1.  wysyłając za pośrednictwem platformy ePUAP.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym;
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa;
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Pliki do pobrania