Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

 • Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
 • Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku 50%. Zwolnienie dotyczy tylko nabytych gruntów.
 • Zwolnienia nie stosuje się jeśli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
 • O zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, może wnioskować podatnik podatku rolnego, posiadający gospodarstwo rolne do 100 ha. Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca,  a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu;
 2. Kserokopia aktu notarialnego potwierdzającego nabycie gruntu;
 3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganie się o pomoc de minimis w rolnictwie.
   
Wnioski można składać w następujący sposób:
 1.  w wersji papierowej:
 •   składając w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk;
 •  wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk;

2. w wersji elektronicznej:

 • wysyłając za pośrednictwem platformy ePUAP.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym;
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Pliki do pobrania