Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

I Podstawa prawna

Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.)

II Wymagane dokumenty

Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości można składać w następujący sposób:

 •   w wersji papierowej:
 1. składając w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk;
 2. wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk;

 •  w wersji elektronicznej:
 1.  wysyłając za pośrednictwem platformy ePUAP.
III Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.) opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości wynosi 21,00 zł. 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 

58 9084 1013 0200 0143 2000 0001 

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia potrzebne m. in. w sprawach: 

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 
 2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, 
 3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
 4. zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, 
 5. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. 
IV Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od złożenia wniosku.

V Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

VI Uwagi

Prosimy o wskazywanie na wniosku sposobu odbioru zaświadczenia:

 • osobiście – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze strony pracownika Urzędu Miasta i Gminy Dolsk;
 •  poprzez wysyłkę za pośrednictwem poczty tradycyjnej - na wskazany na wniosku adres do korespondencji.

Złożenie wniosku lub odbiór zaświadczenia w imieniu innej osoby wymaga przedłożenia pełnomocnictwa.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 

58 9084 1013 0200 0143 2000

Zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej następuje w sytuacji złożenia pełnomocnictwa udzielonego:

 • małżonkowi, 
 • wstępnemu, 
 •  zstępnemu,
 •  rodzeństwu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania