Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

Podatnicy podatku od nieruchomości – osoby prawne winni stosować następujące wzory formularzy:

  • deklaracja na podatek od nieruchomości

- druk do pobrania - .pdf

  •  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- druk do pobrania - .pdf

  •  dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- druk do pobrania - .pdf

Dodatkowe informacje:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać:

  1. Deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  2. Odpowiednio skorygowane deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty. Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Płatność podatku do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Do naliczenia podatku od nieruchomości obowiązuje Uchwała Nr XXXV/231/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

Pliki do pobrania