Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów inspekcji weterynaryjnych

I Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161).

II Wymagane dokumenty

1. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę.

2. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagane.

3. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.

III Opłaty

Nie dotyczy.

IV Uwagi

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk może powołać na rzeczoznawcę osobę po złożeniu wniosku przez samego zainteresowanego, sołtysa, izbę rolniczą, związek zawodowy rolników, organizację społeczno-zawodową rolników, izbę gospodarczą lub też grupę producentów, po spełnieniu przez kandydata warunków określonych w rozporządzeniu.

Rzeczoznawcę Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk powołuje spośród osób, które:

  • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
  • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  •  ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6.   mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Dolsk- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Pliki do pobrania