Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

I Wymagane dokumenty

1) wypełniony wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy;

2) w przypadku stron postępowania, pisemną zgodę wszystkich stron na zmianę przedmiotowej decyzji. W przypadku braku zgody strony postępowania w składanym wniosku, burmistrz występuje do strony postępowania z zapytaniem o zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji. Nie uzyskawszy zgody na piśmie lub nie wyrażenie zgody przez stronę postępowania na zmianę decyzji, obliguje burmistrza do odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy.

II Opłaty 

1)  zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I pkt 53, za wydanie decyzji innej do której mają zastosowanie przepisy KPA, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł,

2)  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł;

3)  numer konta UMiG Dolsk: 58 9084 1013 0200 0143 2000 0001.

III Termin załatwienia sprawy

1)  do 1 miesiąca,

2)  w sprawach szczególnie skomplikowanych, powyższy termin może ulec wydłużeniu.

IV Tryb odwoławczy

1)  od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2)  Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

V Uwagi

Z wnioskiem o zmianę decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić adresat tejże decyzji lub osoba/instytucja na którą ją przeniesiono.

Zmienić można jedynie decyzję ostateczną, do której strona nabyła prawo.

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami w kolorze czarnym lub granatowym.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk.

Informacja: tel. 61 28 25 001, w 42.

 

Pliki do pobrania